STAN EPIDEMII A SYTUACJA OSÓB Z KWARANTANNY GRANICZNEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) poprawia istotnie sytuację osób przekraczających granicę RP i odbywających w tego powodu kwarantannę!
1.Osoba przekraczająca granicę RP w celu powrotu do domu podaje Straży Granicznej adres zamieszkania/pobytu, w którym odbędzie kwarantannę 14-dniową oraz swój telefon kontaktowy a następnie kieruje się do miejsca odbywania kwarantanny. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje w takim przypadku decyzji o kwarantannie.
2.SG wprowadza otrzymane dane do specjalnego systemu teleinformatycznego a do wojewody przesyła w formie papierowej karty lokalizacyjne osób przekraczających granicę.

3. Do systemu gromadzącego powyższe dane dostęp otrzymują: organy PIS, NFZ, ZUS, KRUS, Policja, wojewodowie oraz Poczta Polska.
4. Osoby odbywające kwarantannę w tym trybie powiadamiają o tym fakcie swoich pracodawców (telefonicznie bądź przez środki komunikacji informatycznej, jak e-mail).
5.W ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny, pracownik składa pracodawcy lub podmiotowi wypłacającemu świadczenie z tytułu niezdolności do pracy pisemne (podpisane) oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny. Oświadczenie takie można złożyć telefonicznie a także droga elektroniczną. Oświadczenie jest również podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w pracy!
6.Pracodawca niewypłacający świadczenia chorobowego przekazuje oświadczenie pracownika do ZUS w ciągu 7 dni.
7.Dane zawarte w oświadczeniu mogą zostać potwierdzone na uzasadniony wniosek kierowany do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z takim wnioskiem mogą wystąpić pracodawca albo podmiot wypłacający świadczenie.


Po wyjaśnienie szczegółowych kwestii uzyskiwania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy a także sposobu składania oświadczeń, o których mowa w pkt 5, należy zwracać się do jednostek organizacyjnych ZUS.

1.